Nowinki techniczne oraz interesujące oferty edukacyjne

Collegium Balticum – Jakość edukacji jakością przyszłości

Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum jest niepubliczną uczelnią wyższą wyspecjalizowaną w ofercie edukacyjnej studiów trzech kierunków: Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Pedagogiki oraz Informatyki. Skutkiem tego na jej absolwentów czekają ogromne sektory zatrudnienia: służb związanych z bezpieczeństwem, placówek i instytucji edukacyjnych lub branż i firm informatycznych. W ciągu wielu lat działalności Collegium Balticum misją uczelni stało się zapewnienie studentom umożliwiających rozwój i pracę w wybranym zawodzie specjalistycznych kompetencji. Uczelnia zapewnia komfortowe warunki nauki, które przekładają się na perspektywy przyszłej albo kontynuowanej pracy zawodowej.

Dysponuje znakomitą bazą dydaktyczną, do której należy między innymi biblioteka, mediateka oraz wydawnictwo uczelniane. Nad przekazywaniem słuchaczom wiedzy ogólnej i kierunkowej na poziomach poszczególnych kierunków studiów czuwa przygotowana do pracy kadra, wszystkie zaś fakultety są profilowane praktycznie, czyli zajęcia warsztatowe i laboratoryjne prowadzone przez ekspertów w swoich dziedzinach przeważają nad wykładami akademickimi. Znaczna część ćwiczeń ma miejsce poza budynkiem szkoły – w instytucjach i firmach partnerskich, gdzie studenci mogą odbywać praktyki, najlepsi z nich zaś znajdują pracę jeszcze przed zdobyciem dyplomu. Umożliwiające ukończenie specjalizacji studia podyplomowe na SSW Collegium Balticum mogą być kończone jednocześnie ze zdobywaniem dyplomu licencjata lub magistra, czyli bez wydłużania toku studiów. Organizacja tego procesu jest prosta i dopasowana do możliwości studentów oraz modyfikowana zgodnie z ich oczekiwaniami.

Dzięki elastycznym harmonogramom zajęć i pozostałym udogodnieniom studenci Collegium z łatwością łączą życie zawodowe ze studenckim oraz osobistym. Studia na Collegium Balticum to także wyróżniająca się na rynku edukacyjnym oferta atrakcyjna cenowo. Jako uczelnia, która oferuje najwięcej, jeśli chodzi o zapewnienie możliwie najlepszych kompetencji zawodowych i przygotowanie wykonywania wybranego zawodu jest świadomie wybierana tak przez młodzież stawiającą pierwsze kroki w swojej karierze, jak i dorosłych rozwijających swoje doświadczenie zawodowe. Jest też laureatem wielu prestiżowych nagród i wyróżnień.

Pośród nich znalazły się:

 • certyfikat „Dobra Uczelnia – Dobra Praca” popularyzujący i wyróżniający wzorce w sektorze szkolnictwa wyższego w zakresie innowacyjnychi kreatywnych działań na przedmiocie tworzenia perspektyw zawodowych,
 • prawo do znaku „Wiarygodna Szkoła” promującego uczelnie, które odpowiedzialnie podchodzą do swoich studentów i absolwentów tworząc perspektywy zawodowe i dostosowujące nauczanie do potrzeb rynku pracy.
 • Certyfikat Firmy Wiarygodnej Finansowo, czyli poświadczenie, że SSW Collegium Balticum jest godnym zaufania partnerem biznesowym oraz firmą solidną i rzetelną w biznesie, co dlawszystkich obecnych i przyszłych studentów jest gwarancją jej utrwaleniem pozycji na lokalnym rynku.

Szczegółowy wykaz wyróżnień i informacje z codzienności uczelni można znaleźć na jej stronie internetowej, poniżej zaś przedstawiamy pełną ofertę edukacyjną SSW Collegium Balticum.

STUDIA LICENCJACKIE i INŻYNIERSKIE

Rodzaj studiów licencjackich oraz inżynierskich jest powszechnie wykorzystywany w europejskich systemach edukacyjnych. Tytuł zawodowy licencjata uzyskiwany po studiach I-go stopnia jest odpowiednikiem angielskiego bachelor i francuskiego licence. Według Polskiej Klasyfikacji Edukacji posiadacz dyplomu studiów pierwszego stopnia uzyskuje – po obronie pracy dyplomowej – wykształcenie wyższe zawodowe. Nauka na studiach pierwszego stopnia wymaga uprzedniego ukończenia szkoły średniej oraz zdania matury. Ukończenie tych studiów pozwala kontynuować naukę na studiach magisterskich.

Studia licencjackie – pełna oferta: http://www.cb.szczecin.pl/tryb-studiow/studia-licencjackie

SSW Collegium Balticum proponuje na tym poziomie poniższe kierunki i specjalności:

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Ten kierunek studiów jest często wybierany przez osoby interesujące się karierą w służbach mundurowych albo pracą związaną z przeciwdziałaniem zagrożeniom w dziedzinie bezpieczeństwa. Program kompleksowo odnosi się do tematyki sugerowanej przez tytuł, a dzięki podpisanym poprzez Collegium Balticum porozumieniom – w tym z Komendą Wojewódzką Policji – studenci kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne mają ułatwiony start w życie zawodowe.

Kandydaci na studia mogą wybrać spośród kilku specjalności:

 • Zarządzanie kryzysowe,
 • Bezpieczeństwo transportu i komunikacji,
 • Służba policyjna i bezpieczeństwo publiczne.

Pedagogika

Studia Pedagogiczne na Collegium Balticum pozwalają zdobyć interdyscyplinarne umiejętności oraz adekwatną do wymogów współczesności wiedzę z dziedzin nauk humanistycznych i społecznych, która pozwoli zawodowo pomagać innych ludziom oraz rozwijać swoje możliwości stosownie do warunków. Kierunek pedagogika jest przygotowany z myślą o osobach o charakterze społecznika, kontaktowych oraz reagujących na potrzeby otoczenia.

Studenci mają możliwość realizować się w następujących specjalnościach:

 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna,
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza,
 • Pedagogika zdrowia z dietetyką, – Diagnoza i terapia pedagogiczna.

  Dietetyka

  Zapotrzebowanie na wykwalifikowanych specjalistów z dziedziny dietetyki jest obecnie bardzo duże, a w przyszłości ma jeszcze wzrosnąć. Wybór tego kierunku to gwarancja rzetelnego przygotowania do zadań zawodowych związanych z żywnością oraz żywieniem zarówno osób zdrowych, jak i chorych. Studiowanie dietetyki to doskonała decyzja dla każdego, kto interesuje się zasadami zdrowego żywienia i chciałby zostać wykalifikowanym specjalistą w tej branży.

  Aktualnie kierunek obejmuje dwie specjalności:
  • Psychodietetyka,
  • Dietetyka sportowa.

  Pedagogika specjalna

  Różnorodność zadań przed jakimi staje współczesny pedagog specjalny, wymaga odpowiedniego charakteru oraz profesjonalnego przygotowania. Kierunek pedagogiki specjalnej jest przygotowany z myślą o osobach pomocnych, które swoją przyszłość zawodową wiążą z pracą na rzecz osób niepełnosprawnych i wykluczonych społecznie.

  W ramach tego kierunku na chętnych czekają dwie specjalności:
  • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną,
  • Pedagogika resocjalizacyjna.

  Informatyka (studia inżynierskie)

  Absolwenci studiów informatycznych Collegium Balticum mają znakomite możliwości realizowania swoich pasji zdobywając tytuł inżyniera oraz pewny zawód. Pracę w renomowanych przedsiębiorstwach znajdują jeszcze przed ukończeniem nauki. Nad ich edukacją czuwają eksperci w dziedzinie informatyki, a sama uczelnia kształci specjalistów na miarę XXI wieku. Collegium Balticum pozwala zdobyć profesjonalną wiedzę i praktycznie nieograniczone perspektywy zawodowe w jednej z gwałtownie rozwijających się branż. Pasjonaci nowych technologii, przyszli programiści, jednostki kreatywne i myślące poza szablonami oraz nastawione na pracę w środowisku międzynarodowym wybierają następujące specjalności:
  • Technologie internetowe,
  • Programista systemów wbudowanych
  • ,
  • Tester oprogramowania,
  • Cloud administrator (specjalność we współpracy z firmą Microsoft).

  Więcej informacji pod adresem:
  https://www.cb.szczecin.pl/kierunek-studiow/informatyka

  STUDIA MAGISTERSKIE

  Studia magisterskie to inaczej studia drugiego stopnia, dawniej określane jako „studia uzupełniające magisterskie”. Taka forma kształcenia jest przeznaczona dla kandydatów, którzy mają co najmniej kwalifikacje pierwszego stopnia, kończy się uzyskaniem kwalifikacji drugiego stopnia. Na terenie Unii Europejskiej system ten wynika z zaleceń Deklaracji Bolońskiej. Studia II stopnia kończy się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera lub tytułu równorzędnego. Ukończenie studiów magisterskich Szczecińskiej Szkoły Wyższej Collegium Balticum daje możliwość podjęcia dalszej nauki na studiach doktoranckich oraz podyplomowych.

  Kandydaci mogą wybrać następujące kierunki i specjalności, które są dostępne na stronie www https://www.cb.szczecin.pl/tryb-studiow/studia-magisterskie

  Bezpieczeństwo Wewnętrzne

  Studia II stopnia na bezpieczeństwie wewnętrznym Collegium Balticum pozwalają na podniesienie kompetencji pozyskanych podczas studiów licencjackich i poszerzenie wiedzy specjalistycznej. Niezależnie od wybranej specjalności absolwenci kierunku mają wysokie kwalifikacje i znakomite perspektywy kariery. Na osoby sumienne, odporne na stres, odważne izdyscyplinowane czekają niżej wymienione specjalności:
  • Służba policyjna i bezpieczeństwo publiczne,
  • Przygotowanie obronne i bezpieczeństwo militarne,
  • Ochrona bezpieczeństwa danych,
  • Państwowe formacje mundurowe – ochrona bezpieczeństwa publicznego,
  • Zarządzanie kryzysowe.PedagogikaZdolność do obserwacji oraz diagnozowania zachowań, odpowiedzialność, wrażliwość na innych i interdyscyplinarność to tylko niektóre przymioty absolwentów pedagogiki II stopnia Collegium Balticum.
  Studia te windują w znaczący sposób kompetencje intelektualne i umiejętności służące do realizacji działań opiekuńczo-wychowawczych, kulturalnych, edukacyjnych i terapeutycznych. Są doskonałą metodą pogłębienia wiedzy i podnoszenia kwalifikacji. Absolwenci otrzymują tytuły zawodowe magistra pedagogiki w obszarze wybranej specjalności i są przygotowani do podjęcia wyzwania w postaci doktoratu. Mają też możliwości kontynuacji nauki na studiach podyplomowych oraz kształcenia specjalistycznego w ramach obrębie przez uczelnię kursów. Pedagogiczne studia magisterskie Collegium Balticum to poniższe specjalności:
  • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z diagnozą i terapią pedagogiczną,
  • Pedagogika szkolna z diagnozą i terapią pedagogiczną,
  • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z resocjalizacją,
  • Prewencja patologii i zagrożeń społecznych,
  • Pedagogika zdrowia z dietetyką.

  STUDIA PODYPLOMOWE

  Aby rozpocząć edukację na studiach podyplomowych w Szczecińskiej Szkole Wyższej Collegium Balticum należy zostać absolwentem studiów licencjackich, inżynierskich bądź też magisterskich dowolnej uczelni. Studia podyplomowe jako inna niż studia wyższe i studia doktoranckie forma kształcenia są przeznaczone dla kandydatów posiadających kwalifikacje co najmniej pierwszego stopnia. Uzupełnianie wiedzy i podnoszenie kwalifikacji w proponowanym przez Collegium Balticum systemie trwa dwa albo trzy semestry. Oferta studiów jest dostosowana zarówno do indywidualnych uwarunkowań studentów, jak i cały czas zmieniających się wymagań rynkowych. Nauka przebiega w przyjaznym klimacie pod okiem wykwalifikowanej kadry pedagogicznej w następujących dziedzinach: – informatyki, – administracji publicznej i bezpieczeństwa wewnętrznego, – pedagogiki i pedagogiki specjalnej, – kierunków dla nauczycieli. Każda z dziedzin ma swoje oddzielne kierunki. Zajęcia fakultatywne kierunków dla nauczycieli oraz pedagogiki i pedagogiki specjalnej pokrywają się, dlatego w poniższym wyliczeniu występują jako jedno zestawienie.

  Informatyka

  Informatyczne studia podyplomowe Collegium Balticum to poniższe kierunki:

  Bezpieczeństwo systemów i sieci teleinformatycznych

  Kierunek ten jest to szansa dla osób, które chcą uzyskać kwalifikacje do kariery w administracji publicznej w sektorach związanych z bezpieczeństwem informatycznym, między innymi w Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Straży Granicznej, Straży Miejskiej, czy Biurach Zarządzania Kryzysowego terenowych urzędów administracji państwowej i w komórkach wyspecjalizowanych w ochronie danych a także osobowych, oraz informacji niejawnych. Studia koncentrują się na zagadnieniach powiązanych z bezpieczeństwem w systemach teleinformatycznych, likwidowaniem cyberterroryzmu oraz przestępczości komputerowej. Program studiów obejmuje zajęcia związane z bezpieczeństwem w handlu elektronicznym i rozwiązaniami w zakresie bezpieczeństwa wydatków publicznych.

  Informatyka dla nauczycieli

  Priorytetem tych studiów jest przygotowanie dydaktyczne słuchaczy do nauczania przedmiotów informatycznych. Kierunek ten to studia dające kwalifikację adresowane do nauczycieli, którzy chcą uzyskać uprawnienia do uczenia takich lekcji jak informatyka, technologia informacyjna, zajęcia komputerowe. Słuchaczami mogą być osoby, mające przygotowanie pedagogiczne i dyplom ukończenia studiów wyższych I lubII stopnia.

  Inżynieria wymagań

  Program studiów tego kierunku opiera się na Business Analysis Body of Knowledge, programach certyfikacji REQB i IREB, a także na wyśrubowanych praktykach branżowych powiązanych ze standardami ISO i IEEE. Ukończenie kierunku inżynierii wymagań ułatwia drogę do egzaminu certyfikacyjnego międzynarodowych programów IREB i REQB. Studia gwarantują wiedzę teoretyczną oraz uczą praktycznych aspektów procesów analizy biznesowej i inżynierii wymagań. Program studiów obejmuje zagadnienia dotyczące analizy przedsiębiorstwa (jego procesów biznesowych i środowiska ekonomicznego) i ustalania priorytetów biznesowych. Kształtuje również umiejętności określania wymogów potrzebnych do wypracowania rozwiązań, analizy tych wymagań i opracowania koncepcji realizacji przewidywanych celów biznesowych.

  Menedżer systemów zarządzania jakością

  Studia na tym kierunku są prowadzone pod patronatem międzynarodowej jednostki certyfikacyjnej TUV Hessen, zajmującej się homologacją wyrobów oraz systemów zarządzania, dostarczającej recepty dla przemysłu i usług. Są dedykowane dla osób zajmujących się zawodowo zagadnieniami jakości w przedsiębiorstwach. Po ukończeniu kierunku absolwenci są przygotowani do przystąpienia do egzaminu certyfikującego na audytora i pełnomocnika ZSZ akredytowanego przez TUV Hessen. Po pomyślnym zaliczeniu tego egzaminu i po spełnieniu kryterium kompetencyjnego można też rozpocząć współpracę z TUV Hessen. Misją studiów tego kierunku jest nabycie przez słuchaczy kwalifikacji niezbędnych w przygotowaniu zintegrowanego systemu zarządzania jakością opartego o normy ISO 9001, ISO 14001, PN-N 18001/OHSAS 18001 oraz ISO 27001. Na koniecsłuchacze uzyskują akredytowane przez TÜV Hessen/HRS certyfikaty audytora wewnętrznego zintegrowanych systemów zarządzania (jakość, środowisko, BHP, BI) oraz pełnomocnika ZSZ.

  Ochrona i zarządzanie bezpieczeństwem cyberprzestrzeni

  Oferta studiów tego kursu skierowana jest do osób posiadających posiadają dyplom ukończenia uczelni wyższej (licencjat, inżynierskie, magisterskie), które pragną uzyskać odpowiednie kwalifikacje do pracy w administracji publicznej albo w komórkach odpowiedzialnych za zabezpieczenie informatyczne przedsiębiorstw, lub administracji. Studia dają możliwość zdobycia profesjonalnej wiedzy z zakresu zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz przygotowują do sprawowania funkcji menedżerskich w owym zakresie. Program obejmuje zagadnienia audytowania oraz kontrolowania procesu bezpieczeństwa informacji w organizacjach, kryptografii i mechanizmów bezpieczeństwa, zarządzania zaufaniem i ryzykiem oraz problematykę standardów bezpieczeństwa informacyjnego, a w szczególności wdrażania ISO 27001.

  Testowanie oprogramowania

  Program kształcenia na tym kierunku jest oparty na Software Engineering Body of Knowledge, programie certyfikacji testerów ISTQB oraz najlepszych praktykach branżowych związanych ze standardami ISO, IEEE oraz TMMI, a także klasycznymi koncepcjami zarządzania jakością. Zapewnia nabycie obszernej wiedzy o ogólnych koncepcjach zarządzania jakością, którą można następnie wykorzystać podczas wdrażania norm jakościowych (np. ISO 9001), czy doskonaleniu procesów (CMMI, TMMI). Umożliwia też podejście do egzaminu certyfikacyjnego międzynarodowego programu certyfikacji testerów ISTQB. Collegium Balticum przygotowało ten kurs z myślą o osobach rozpoczynających karierę zawodową w IT i osobach chcących rozwijać kompetencje w dziedzinie wytwarzania, zapewniania oraz kontroli jakości oprogramowania.

  Zarządzanie projektami

  Podczas studiów na tym kierunku słuchacze zdobywają wiedzę z zakresu kluczowych dziedzin zarządzania projektami oraz praktyczne umiejętności skutecznego stosowania metod i narzędzi pomagających w takim zarządzaniu. Kadrę dydaktyczną tego kierunku stanowią wieloletni praktycy, którzy są doświadczeni w realizacji przedsięwzięć w wielu branżach. W ramach kierunku zarządzania projektami SSW Collegium Balticum nawiązał współpracę z Project Management Institute (PMI), co umożliwia słuchaczom przystąpienie do stosownych egzaminów zaraz po zakończeniu studiów.Administracja publiczna i bezpieczeństwo wewnętrzne – studia podyplomowe

  Studia podyplomowe administracji publicznej i bezpieczeństwa wewnętrznego Collegium Balticum to następujące kierunki:

  Ochrona osób i mienia

  Zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu ochrony osób i mienia jest bardzo wysokie i zanosi się na to, że będzie sukcesywnie wzrastać. W związku z tym na słuchaczy mających umiejętności stosowania zasad i procedur bezpieczeństwa, zdolnych do kreatywnego wkładu do pracy zespołowej czekają studia, których rolą jest przygotowanie do pracy w: – firmach z sektora ochrony osób i mienia, – organizowaniu konwojów i imprez masowych, – firmach projektowania i realizacji systemów zabezpieczenia technicznego, – przedsiębiorstwach, które sprzedają środki ochrony, – agencjach detektywistycznych.

  Psychologia śledcza

  Psychologię śledczą można opisać jako nurt psychologii wykorzystywany w postępowaniu przygotowawczym i w procesie karnym, lub jako zespół przedsięwzięć podejmowanych przez organy ścigania i wykorzystujących wiedzę z zakresu psychologii. Studia na tym kierunku są dedykowanedla osób, które zawodowo zajmują się prowadzeniem postępowań przygotowawczych, na prawników oraz absolwentów psychologii i medycyny współpracujących albo zainteresowanych współpracą z wymiarem sprawiedliwości jako biegli i eksperci, a także na wszystkich którzy chcą uzyskać lub rozwinąć kwalifikacje w obszarze psychologii śledczej. Słuchacze psychologii śledczej Collegium Balticum mogą zdobyć praktyczne umiejętności wykorzystania psychologii w postępowaniu przygotowawczym i w procesie karnym. Zyskują wiedzę i umiejętności z takich przedmiotów jak: – przesłuchanie poznawcze – wywiad kognitywny, – przesłuchanie podejrzanego – odkrywanie kłamstwa z zastosowaniem analizy behawioralnej, – profilowanie osobowości sprawców zdarzeń przestępczych, – wiktymologia, – kryminalistyka i kryminologia, – analiza wiarygodności pisemnych zeznań i wyjaśnień, – badania poligraficzne.

  Samorząd terytorialny i polityka regionalna

  Collegium Balticum przygotowało program kształcenia na tym kierunku z myślą o osobach, które mając wyższe wykształcenie chcą podjąć pracę urzędniczą w administracji publicznej, rządowej, samorządowej, organach partii politycznych oraz innych organizacjach. Zakres tematyczny studiów tego kierunku obejmuje między innymi:
  • konstytucyjne podstawy ustroju Rzeczpospolitej Polskiej, – prawno-cywilne i finansowe zasady funkcjonowania samorządu terytorialnego,
  • działanie i funkcje instytucji Unii Europejskiej, prawo pracy pracowników samorządu terytorialnego,
  • geografię gospodarczą oraz zagadnienia rozwoju regionalnego,- kwestie współpracy samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi w sferze polityki społecznej,
  • zasady dobrego zachowania w stosunkach służbowych, – marketing terytorialny i promocję jednostek samorządu terytorialnego.

  Służba policyjna i bezpieczeństwo publiczne

  Podjęcie studiów na tym kierunku pozwala zdobyć wiedzę w dziedzinie zadań administracji publicznej, a także tematyki zarządzania w sytuacjach kryzysowych oraz problemów związanych z różnego rodzaju przestępczością i terroryzmem. Słuchacze zostają również przygotowani w stopniu podstawowym do rozwiązywania konfliktów i współpracowania z negocjatorami. Kierunek przygotowano z myślą o osobach, które posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych magisterskich albo zawodowych, którym wykształcenie z zakresu bezpieczeństwa publicznego ułatwi zatrudnienie w służbach rządowych lub samorządowych oraz w strukturach Wojska Polskiego i międzynarodowych instytucjach bezpieczeństwa publicznego takich jak Interpol. Tematyka zajęć zawiera między innymi bezpieczeństwo kulturowe, psychologię konfliktu i sztukę negocjacji, rozpoznanie i prognozowanie zagrożeń oraz system bezpieczeństwa europejskiego.

  Zarządzanie kryzysowe

  Wzrost znaczenia zarządzania kryzysowego jest wynikiem pojawienia się nowych zagrożeń związanych z ewolucją kulturową, do których należą zakłócenia techniczne, awarie systemów energetycznych czy informatycznych. Stąd zapotrzebowanie na wykwalifikowanych specjalistów obejmujących stanowiska związane zkierowaniem zespołami ludzkimi w sytuacjach kryzysowych takich jak np. klęski żywiołowe. Studia na kierunku zarządzenia kryzysowego Collegium Balticum kształcą słuchaczy w dziedzinach zapobiegania sytuacjom kryzysowym, kontrolowaniu sytuacji kryzysowych w drodze zaplanowanych działań, usuwania efektów sytuacji kryzysowych oraz pełnienia obowiązków związanych z procesami odtwarzania i infrastruktury krytycznej.
 • Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

  2 + six =